Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, nazywanymi powszechnie „RODO”, informujemy, że:

 

Administratorem danych uczestników konkursu „I Know America” jest Fundacja Wspomagania Wsi z siedzibą przy ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa, nazywana dalej Fundacją.

 

Dane uczestników Fundacja przetwarza w celu organizacji internetowego konkursu I Know America: przeprowadzenia naboru, przeprowadzenia i oceny testu wielokrotnego wyboru, wyboru pisemnych prac konkursowych, w tym organizacji finału konkursu oraz spotkania autorów najlepszych prac pisemnych w Warszawie, nagrodzenia laureatów oraz przygotowania sprawozdań.

 

Fundacja zobowiązuje się do przeprowadzenia konkursu, a Uczestnik do udziału w nim – jest to umowa dwustronna. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w konkursie I Know America jest zatem niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Dodatkowo Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe uczestników konkursu (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i zamieszkiwana miejscowość) w celu informowania (w trakcie konkursu i po jego zakończeniu) o innych działaniach Fundacji (np. konkursach dla młodzieży). Nasze działania są niekomercyjne, ich celem jest edukacja, dlatego informowanie o nich traktujemy jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez naszą Fundację (art. 6 ust.1f RODO).

 

Uczestnik prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a po zakończeniu umowy również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Fundacja udostępni dane Uczestników podmiotom przetwarzającym, które świadczą na jej rzecz usługi związane z prowadzoną działalnością, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

 

Fundacja przekaże także dane Uczestników Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Polsce w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wizyty w posiadłości Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce w Warszawie.

 

Fundacja nie będzie wykorzystywała danych Uczestników do automatycznego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

W przypadku gdyby Fundacja przetwarzała dane w sposób niewłaściwy, każdy z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe przekazane przez Uczestników w celu przeprowadzenia konkursu będą przetwarzane do zakończenia konkursu, a następnie przez okres związany ze sprawozdawczością oraz przez okres, do którego zobowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.Dane kontaktowe, przetwarzane w celu informowania o działaniach Fundacji będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziemy działać. Jeśli jednak Uczestnik nie chce, żebyśmy je przetwarzali – prosimy napisać do nas w tej sprawie na adres rodo@fww.pl, wtedy jego lub jej dane usuniemy z naszej bazy.

 

Jeżeli Uczestnik lub Uczestniczka wyrażą zgodę na opublikowanie ich danych w serwisach internetowych Fundacji (w przypadku, jeśli zostaną laureatami konkursu) – dane będą tam opublikowane do momentu odwołania przez nich zgody.