Regulamin konkursu „I know America”


 1. W konkursie I Know America mogą brać udział uczniowie szkół średnich wszystkich typów. Ze względów formalnych obowiązują ograniczenia wiekowe. O wyjazd naukowy do USA w ramach programu Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute mogą powalczyć uczestnicy, którzy w dniu 1 lipca 2019 r. będą mieli nie mniej niż 16 i nie więcej niż 18 lat (ograniczenia te nie dotyczą następujących nagród: staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce, studia w Ośrodku Studiów Amerykańskich w Warszawie, przyjazd do Warszawy na spotkanie laureatów konkursu).
 2. Konkurs Know America składa się z trzech rund.
  1. Pierwsza runda: test wielokrotnego wyboru - należy odpowiedzieć na 60 pytań, 30 w języku polskim i 30 w angielskim. W każdym pytaniu będą cztery możliwości do wyboru; poprawna odpowiedź na pytanie może wymagać zaznaczenia jednej lub więcej możliwości. Za prawidłową odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. Uczestnicy wypełniają formularz pytań na stronie internetowej konkursu.
    • Konkurs I Know America jest konkursem indywidualnym. Test powinien być rozwiązywany indywidualnie, a nie grupowo.
    • Uczestnikom konkursu I Know America przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do odpowiedzi w terminie określonym przez harmonogram. Komisja konkursowa rozpatrzy jedynie te uwagi uczestników konkursu, które zostaną poparte dowodami pochodzącymi z dwóch niezależnych, merytorycznych, aktualnych i oficjalnych źródeł. W przypadku publikacji drukowanych należy podać imię i nazwisko autora/ki lub autorów, tytuł utworu oraz datę jego wydania. W przypadku publikacji internetowych imię i nazwisko autora/ki lub autorów, tytuł utworu i link do strony internetowej. Lub podająć konkretny fragment utworu, którego dotyczy pytanie, wskazujący na inną odpowiedź.
  2. Do drugiej rundy konkursu przechodzi 60 uczestników, którzy w pierwszej rundzie otrzymają największą liczbę punktów. Jeśli kilku lub kilkunastu uczestników otrzyma tę samą, graniczną liczbę punktów, wszystkie te osoby zostaną zakwalifikowane do drugiej rundy.
    • Jeśli powyżej 3 uczniów z jednej szkoły otrzyma z testu liczbę punktów uprawniającą do przejścia do kolejnego etapu konkursu, szkoła zostanie poproszona o samodzielne wytypowanie spośród tych uczniów uczestników II etapu.
  3. Druga runda polega na napisaniu eseju (w języku polskim) na jeden z 15 tematów zaproponowanych na stronie konkursu. Esej należy przygotować według następujących wytycznych: czcionka – Calibri lub Times New Roman, rozmiar 12; marginesy – 2,5 cm („Normalne”); interlinia – 2,0; ilość znaków ze spacjami na stronę między 1 700 a 2 000, ilość stron między 6 a 8 wraz z bibliografią. Nie należy dodawać strony tytułowej. Na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu należy umieścić swoje imię i nazwisko, a w kolejnym wierszu numer tematu. Następnie wyśrodkowany temat eseju (UWAGA: prosimy o przepisanie tematu w całości, temat nie wlicza się do ilości znaków na stronie. Należy więc sformatować tekst według wytycznych i na sam koniec pracy nad esejem dodać temat), a pod nim tekst – wstęp i kolejne akapity. Eseje należy przesłać na serwer poprzez formularz na stronie internetowej oraz pocztą zwykłą na adres Fundacji Wspomagania Wsi (wydruk w dwóch egzemplarzach) w terminach podanych w harmonogramie konkursu. Każdy esej powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz temat (wraz z numerem), na końcu powinien być zaopatrzony w bibliografię. Prosimy nie dołączać osobnych stron tytułowych, folderów, czy ozdobników graficznych. Wszystkie trzy eseje (jeden przesłany przy pomocy formularza na stronie serwisu i 2 egzemplarze dostarczone pocztą zwykłą) muszą być identyczne.
  4. Autorzy maksymalnie 30 najlepiej ocenionych esejów otrzymają wyróżnienia i wezmą udział w trzydniowym pobycie w Warszawie na koszt FWW. Do trzeciej rundy przechodzi maksymalnie 15 autorów esejów, które otrzymały najwyższą ilość punktów.
  5. Trzecia runda odbędzie się podczas spotkania w Warszawie. Jednym z jej elementów będzie rozmowa z komisją złożoną z recenzentów esejów oraz przedstawicieli Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki i Fundacji Wspomagania Wsi.
 3. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w III etapie konkursu. Laureatem drugiej nagrody zostanie uczestnik, który otrzyma drugą pod względem wysokości ilość punktów. W razie otrzymania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów w III etapie, dodatkowo pod uwagę będą brane wyniki osiągnięte w I i II etapie. W celu wyłonienia zwycięzcy komisja może też przeprowadzić dodatkową rozmowę z uczestnikami, którzy otrzymają identyczną liczbę punktów.
 4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników, których eseje będą takie same lub bardzo podobne, oraz tych, których eseje będę w całości lub w części przekopiowane ze stron internetowych, bądź przepisane z książek. Zdyskwalifikowani zostaną również uczestnicy, których esej przesłany przy pomocy formularza na stronie internetowej konkursu będzie różnić się od eseju przesłanego pocztą zwykłą.
 5. Wypełnione formularze pytań i eseje przesłane po terminach podanych w harmonogramie nie będą oceniane.
 6. Wyniki poszczególnych etapów będą podawane w terminach określonych w harmonogramie.
 7. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za "zaginięcie" pytań lub odpowiedzi w procesie przesyłania ich do aplikacji konkursu.
 8. Wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji i przebiegu konkursu będą na bieżąco rozstrzygane przez organizatorów drogą mailową lub na forum konkursu.