Regulamin konkursu „I Know America”


 1. W konkursie I Know America mogą brać udział uczniowie polskich szkół średnich wszystkich typów
 2. Konkurs I Know America składa się z trzech etapów.
  1. Pierwszy etap: test jednokrotnego wyboru. Uczestnicy i uczestniczki muszą odpowiedzieć na 60 pytań, 30 w języku polskim i 30 w angielskim. Do każdego pytania podane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Za prawidłową odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. Uczestnicy wypełniają formularz pytań na stronie internetowej konkursu.
    1. Konkurs I Know America jest konkursem indywidualnym. Test musi być rozwiązywany indywidualnie, a nie grupowo.
    2. Uczestnikom konkursu I Know America przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do odpowiedzi w terminie określonym przez harmonogram. Komisja konkursowa rozpatrzy jedynie te uwagi uczestników konkursu, które zostaną poparte dowodami pochodzącymi z dwóch niezależnych, merytorycznych, aktualnych i oficjalnych źródeł. W przypadku publikacji drukowanych należy podać imię i nazwisko autora/ki lub autorów, tytuł utworu oraz datę jego wydania. W przypadku publikacji internetowych imię i nazwisko autora/ki lub autorów, tytuł utworu i link do strony internetowej. Lub podać konkretny fragment utworu, którego dotyczy pytanie, wskazujący na inną odpowiedź.
    3. W przypadku, gdy w pytaniu testowym pojawi się błąd, tj. pytanie zostanie sformułowane tak, że nie będzie można odpowiedzieć na nie poprawnie wybierając jedną z podanych odpowiedzi, i fakt ten zostanie wykryty po opublikowaniu poprawnych odpowiedzi testowych, pytanie to zostanie usunięte z puli pytań. W tym wypadku osobom, które zaznaczyły odpowiedź wskazaną wcześniej przez organizatorów konkursu jako poprawną, ale w toku analizy zastrzeżeń uczestników do odpowiedzi uznaną za nieprawidłową, zostanie odjęty punkt za wskazanie odpowiedzi błędnie oznaczonej w systemie jako poprawna.
    4. W przypadku, gdy w toku analizy zastrzeżeń uczestników do odpowiedzi, organizatorzy uznają, że w danym pytaniu jest więcej niż jedna poprawna odpowiedź, uczestnicy, którzy zaznaczyli odpowiedź wskazaną wcześniej przez organizatorów konkursu jako niepoprawną, a po analizie zastrzeżeń uczestników uznaną za poprawną, otrzymają dodatkowy punkt.

 

  1. Do drugiego etapu konkursu przechodzi 60 uczestników, którzy w pierwszym etapie otrzymają największą liczbę punktów. Jeśli kilku lub kilkunastu uczestników otrzyma tę samą, graniczną liczbę punktów, wszystkie te osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.
    1. Jeśli więcej niż 3 uczniów z jednej szkoły otrzyma z testu liczbę punktów uprawniającą do przejścia do kolejnego etapu konkursu, szkoła zostanie poproszona o samodzielne wytypowanie spośród tych uczniów 3 uczestników II etapu.

 

  1. Drugi etap polega na napisaniu eseju w języku polskim na jeden z 8 tematów zaproponowanych na stronie konkursu. Esej należy przygotować według następujących wytycznych: czcionka – Times New Roman, rozmiar 12; marginesy – 2,5 cm („Normalne”); interlinia – 2,0; ilość znaków ze spacjami na stronę między 1 700 a 2 000, ilość stron między 6 a 8 oraz bibliografia (UWAGA: bibliografia nie wchodzi do limitu stron). Nie należy dodawać strony tytułowej. Na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu należy umieścić swoje imię i nazwisko, a w kolejnym wierszu numer tematu. Następnie wyśrodkowany temat eseju (UWAGA: prosimy o przepisanie tematu w całości, temat nie wlicza się do ilości znaków na stronie. Należy więc sformatować tekst według wytycznych i na sam koniec pracy nad esejem dodać temat), a pod nim tekst – wstęp i kolejne akapity. Eseje należy przesłać na serwer poprzez formularz na stronie internetowej oraz pocztą zwykłą na adres Fundacji Wspomagania Wsi (wydruk w dwóch egzemplarzach) w terminach podanych w harmonogramie konkursu. Każdy esej musi zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz temat (wraz z numerem), na końcu musi być zaopatrzony w bibliografię. Prosimy nie dołączać osobnych stron tytułowych, folderów, czy ozdobników graficznych. Wszystkie trzy eseje (jeden przesłany przy pomocy formularza na stronie serwisu i 2 egzemplarze dostarczone pocztą zwykłą) muszą być identyczne.
  2. Autorzy maksymalnie 30 najlepiej ocenionych esejów otrzymają wyróżnienia i wezmą udział w trzydniowym pobycie w Warszawie na koszt FWW. Do trzeciej rundy przechodzi maksymalnie 15 autorów esejów, które otrzymały najwyższą ilość punktów.
  3. Trzeci etap odbędzie się podczas spotkania w Warszawie - jest to rozmowa z komisją złożoną z recenzentów esejów oraz przedstawicieli Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki i Fundacji Wspomagania Wsi. W trakcie egzaminu osoba uczestnicząca losuje jedno hasło oraz jedno zagadnienie z puli haseł i zagadnień opublikowanych w dniu ogłoszenia listy osób uczestniczących w etapie III. Podczas rozmowy finałowej osoby uczestniczące w konkursie będą także odpowiadać na pytania dotyczące prac pisemnych przesłanych w związku z II etapem konkursu.

 

 1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w III etapie konkursu. Laureatem drugiej nagrody zostanie uczestnik, który otrzyma drugą pod względem wysokości ilość punktów. W razie otrzymania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów w III etapie, dodatkowo pod uwagę będą brane wyniki osiągnięte w I i II etapie. W celu wyłonienia zwycięzcy komisja może też przeprowadzić dodatkową rozmowę z uczestnikami, którzy otrzymają identyczną liczbę punktów. Wyniki poszczególnych etapów konkursu nie sumują się.

 

 1. W konkursie przewidziane są cztery nagrody.
  1. Pierwsza to wyjazd naukowy do USA w ramach programu Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute, o którą mogą powalczyć uczestnicy urodzeni w przedziale czasowym określonym przez organizatora programu. Ograniczenie to jest narzucone przez organizatora, czyli Departament Stanu USA. O tym, czy nagroda ta będzie dostępna w danej edycji konkursu, organizator konkursu dowiaduje się w październiku lub listopadzie roku, w którym dana edycja konkursu się rozpoczęła. Wtedy też organizator konkursu dowiaduje się, w jakich widełkach wiekowych powinni znaleźć się uczestnicy konkursu, których można zakwalifikować do udziału w programie Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute. Informacja ta zostanie podana w trakcie konkursu.
  2. Drugą nagrodą w konkursie jest staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce.
  3. Trzecia nagroda to trzy indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.
  4. Czwartą nagrodą jest przyjazd do Warszawy na spotkanie laureatów konkursu.
  5. Indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego otrzymują także uczestnicy, którzy zdobyli pierwszą i drugą nagrodę.
  6. O drugą, trzecią i czwartą nagrodę może starać się każdy uczestnik (nie ma ograniczeń wiekowych innych niż przedział wiekowy dla szkół średnich).

 

 1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników, których eseje będą takie same lub bardzo podobne, oraz tych, których eseje będą w całości lub w części przekopiowane ze stron internetowych, bądź przepisane z książek. Zdyskwalifikowani zostaną również uczestnicy, których esej przesłany przy pomocy formularza na stronie internetowej konkursu będzie różnić się od eseju przesłanego pocztą zwykłą. Zdyskwalifikowani zostaną także uczestnicy, którzy prześlą eseje drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną po terminie określonym w harmonogramie konkursu w danej edycji.

 

 1. Wypełnione formularze pytań i eseje przesłane po terminach podanych w harmonogramie nie będą oceniane.

 

 1. Wyniki poszczególnych etapów będą podawane w terminach określonych w harmonogramie.

 

 1. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za "zaginięcie" pytań lub odpowiedzi w procesie przesyłania ich do aplikacji konkursu.

 

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji i przebiegu konkursu będą na bieżąco rozstrzygane przez organizatorów drogą mailową lub na forum konkursu.